Karakteristikat e kullimit të kanaleve të kullimit të bordit

Kanalet kulluese të bordit janë objekte të rëndësishme për kullimin e rrugëve.Ata mbledhin dhe drejtojnë ujin e shiut nga sipërfaqja e rrugës, duke siguruar funksionimin e duhur të sistemit të kullimit të rrugës dhe duke parandaluar akumulimin dhe erozionin e sedimenteve.Karakteristikat e kullimit të kanaleve të kullimit të bordit janë theksuar më poshtë.

Së pari, kanalet kulluese të frenuara kanë kapacitet të mirë kullues.Projektimi dhe ndërtimi i kanaleve mundësojnë grumbullimin e shpejtë dhe efikas të ujërave të shiut nga sipërfaqja e rrugës dhe lehtësojnë kullimin e duhur brenda sistemit.Pjerrësitë anësore dhe gjatësore të kanaleve duhet të jenë të përshtatshme për të siguruar rrjedhje të qetë dhe të papenguar të ujit.

Për më tepër, forma e prerjes tërthore të kanaleve kulluese ndikon gjithashtu në kapacitetin e tyre kullues.Format e zakonshme të seksionit kryq përfshijnë në formë "V", drejtkëndëshe dhe trapezoidale.Këto forma rrisin efektivitetin e kullimit.Për më tepër, vendosja e zhavorrit të lirshëm ose materialeve të tjera poroze në fund të kanaleve mund të rrisë përshkueshmërinë dhe të përmirësojë efikasitetin e kullimit.

Së dyti, kanalet e kullimit të frenuar kanë kapacitet kullues të rregullueshëm.Ata duhet të jenë në gjendje të rregullojnë kapacitetin e tyre të kullimit sipas niveleve të ndryshme të reshjeve dhe kërkesave të kullimit të rrugëve.Gjatë shiut të lehtë, kanalet duhet të mblidhen me shpejtësi dhe të kullojnë ujin e shiut.Në rastin e shiut të dendur, kanalet duhet të kenë kapacitetin për të trajtuar një vëllim të madh uji.Nëpërmjet dizajnit dhe tolerancës së duhur, kanalet mund të shmangin bllokimet dhe tejmbushjet.

Prandaj, gjatë procesit të projektimit dhe ndërtimit, faktorë të tillë si madhësia, thellësia dhe gjatësia e kanaleve të kullimit duhet të merren parasysh bazuar në mjedisin dhe kërkesat specifike.Kjo siguron që kanalet të kenë kapacitet të rregullueshëm kullimi.

Së treti, kanalet kulluese të frenuara kanë aftësi vetëpastruese.Përveç aftësisë së tyre për të kulluar shpejt dhe me efikasitet ujin, ata gjithashtu duhet të posedojnë funksione vetë-pastruese për të mbajtur kanale të papenguara.Vetëpastrimi kryesisht mbështetet në rrjedhën e ujit, kështu që dizajni i kanaleve të kullimit duhet të marrë parasysh shpejtësinë dhe modelin e rrjedhës së ujit.Nëse shpejtësia e rrjedhës së ujit është shumë e ulët, mund të çojë në akumulimin e ujit dhe depozitimin e sedimentit.Në të kundërt, nëse shpejtësia e rrjedhës së ujit është shumë e lartë, mund të rezultojë në pastrim të pjesës së poshtme dhe anëve të kanalit, duke shkaktuar ndotje dytësore.

Gjatë procesit të projektimit dhe ndërtimit, është e nevojshme të merret parasysh shpeshtësia e përmbytjeve dhe nivelet historike të përmbytjeve në rajone të ndryshme.Duke zgjedhur lartësitë, madhësitë dhe kapacitetet e duhura kulluese për kanalet e kullimit të kufirit, rezistenca ndaj përmbytjeve të sistemit të kullimit të rrugëve mund të përmirësohet.


Koha e postimit: Nëntor-14-2023